Na osnovu člana 229. i 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.novine Federacije BiH“ br. 81/15), člana 27., 28, 30. Statuta “Hercegovina-auto” Export-import d.d. Mostar i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XXIV redovne Skupštine dioničara Društva broj: NO-II-213-5/18 od 01.06.2018. godine, Nadzorni odbor Društva, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU XXIV REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA
“HERCEGOVINA-AUTO” EXPORT-IMPORT D.D. MOSTAR

I. XXIV (redovna) Skupština Dioničkog društva “Hercegovina-auto” Export-import Mostar će se održati u Mostaru 27.06.2018. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Društva u Mostaru na adresi Bišće polje b.b.

II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu, koji uključuje:
– Finansijski izvještaj
– Izvještaj Vanjskog revizora
– Izvještaj Nadzornog odbora i
– Izvještaj Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2017. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za izvršenje revizije poslovanja Društva za 2018. godinu;
5. Informacija o Planu poslovanja Društva za 2018. godinu

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili Odboru za glasanje u roku od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u F BiH, 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar može najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine lično dostaviti odboru za glasanje pisanu prijavu u sjedištu Dioničkog društva “Hercegovina-auto” Export-import, Ul. Bišće polje bb. Mostar gdje će se izvršiti identifikacija.
Dioničar može najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine dostaviti odboru za glasanje prijavu na kojoj je potpis dioničara ovjeren od nadležnog organa (u daljem tekstu: propisna ovjera) preporučenom poštom na adresu Dioničkog društva “Hercegovina-auto” Export-import, Ul. Bišće polje b.b. Mostar ili putem faxa: 036/576-489. Ako je takva prijava dostavljena faksom original prijave sa propisno ovjerenim potpisom dioničara nužno je dostaviti odboru za glasanje najkasnije do početka skupštine.

Uz prijavu se podnosi i dokaz o identitetu dioničara – podnosioca prijave (propisno ovjerena kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno original ili propisno ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra za pravna lica. Dioničar strana pravna osoba uz original ili propisno ovjerenu kopiju izvoda iz nadležnog registra za pravna lica prilaže i prijevod te isprave na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine s ovjerom ovlaštenog prevodioca).
Dioničari i/ili punomoćnici dioničara snose troškove prijave, dolaska i učešća u radu Skupštine.
Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.
Dioničar može dati punomoć samo jednoj osobi, a jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, i original iste dostavlja se neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Dioničkog društva “Hercegovina-auto” Export-import, Ul. Bišće polje b.b. Mostar ili putem faxa: 036/576-489, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz punomoć se prilaže dokaz o identitetu punomoćnika (propisno ovjerena kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno original ili propisno ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra za pravna lica. Punomoćnik strana pravna osoba uz original ili propisno ovjerenu kopiju izvoda iz nadležnog registra za pravna lica prilaže i prijevod te isprave na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine s ovjerom ovlaštenog prevodioca).

Punomoćnik dioničara može učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine ako se dioničar kojeg zastupa prijavio pod gore navedenim uslovima.
Ako je punomoć dostavljena faksom original punomoći punomoćnik je dužan dostaviti odboru za glasanje najkasnije do početka Skupštine.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

Dioničari imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Dioničkog društva “Hercegovina-auto” Export-import, Ul. Bišće polje b.b. Mostar, u Pravnoj službi Društva svakim radnim danom od 09,00 do 11,00 sati od dana objave Obavještenja u dnevnim novinama „Dnevni list“.

Kontakt telefon/fax: 036/576-489

Predsjednik Nadzornog odbora:
Almedin Bajrić