Na osnovu člana 231. Zakona o privrednim društvima Federacije BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 81/15), Nadzorni odbor Hercegovina auto Export –Import d.d. Mostar objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o prijedlogu dioničara za dopunu dnevnog reda XXIV redovne Skupštine dioničkog društva Hercegovina auto Export–Import d.d. Mostar koja će se održati dana 27.06.2018.
godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Društva u Mostaru Bišče polje b.b.

ZIF “MI-GROUP” d.d. Sarajevo kao dioničar sa više od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, predlaže u zakonskom roku dopunu dnevnog reda XXIV redovne skupštine Hercegovina auto Export-Import d.d. Mostar, na način da se dodaju tačke 4. i 5. dnevnog reda i to:

4.Donošenje Odluke o razriješenju članova Odbora za reviziju;
5.Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Almedin Bajrić