Obavijest o XXI sjednici Skupštine

Na osnovu člana 230.  Zakona o privrednim društvima  („Sl.novine Federacije  BiH“ br.81/15), člana 28, 30. i 43. tačka 12.  Statuta “Hercegovina-auto”Export-import d.d.  Mostar  i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XXI  (redovne) Skupštine dioničara Društva broj: NO- XVII-131-5/17 od 04.05.2017. godine, Nadzorni odbor Društva,

objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XXI  (REDOVNE) SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA
“HERCEGOVINA-AUTO” EXPORT-IMPORT D.D
. MOSTAR

 

I. XXI (redovna) Skupština dioničkog Društva “Hercegovina-auto” Export-import d.d. Mostar, će se održati u Mostaru,  31.05.2017. godine, sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva u Mostaru, na adresi Bišće polje bb.

II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
  2. Donošenje Odluke o Usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za godinu, koji uključuje:
  • Finansijski izvještaj
  • Izvještaj Vanjskog revizora
  • Izvještaj Nadzornog odbora i
  • Izvještaj Odbora za reviziju,
  1. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2016. godinu;
  2. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za izvršenje revizije poslovanja Društva za 2017. godinu;
  3. Informacija o Planu poslovanja Društva za 2017. godinu;

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili Odboru za glasanje na dolje opisan način i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira F BiH, 30 dana prije datuma određenog  za održavanje Skupštine.

Skupštini Društva mogu prisustvovati svi zainteresirani dioničari ili punomoćnici dioničara,  koji su se prijavili Odboru za glasanje putem pisane prijave najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar  može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom ili fax-om najkasnije  3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje XXI (redovne) Skupštine Društva.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka  XXI (redovne) Skupštine.

Prijedlozi se dostavljaju Nadzornom odboru u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom  na adresu:“Hercegovina-auto“Export-import d.d. Mostar, najkasnije u  roku od 8 (osam) dana  od dana objave Obavještenja.

Dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu dioničkog Društva “Hercegovina-auto” Export-import, Ul. Bišće polje bb. Mostar, u Pravnoj službi Društva  svakim  radnim danom od  09,00 do 11,00 sati.

Kontakt telefon/fax: 036/576-489

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mr. Ibrahim Mehinović